คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน CMU KM Day ประจำปี 2566

คณะการสื่อสารมวลชน มช. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงาน Poster Presentation ประเภทวิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา จากผลงาน เรื่อง “แนวปฏิบัติสำหรับการนำซอฟต์แวร์ Outlook ในส่วนของ Calendar มาปรับใช้งานร่วมกับการปฏิบัติงานของคณะการสื่อสารมวลชน” โดย นายกิตติศักดิ์ ไชยคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคล และสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด CMU KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ “สานพลังมช. ผลิตองค์ความรู้/นวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ Poster Presentation และ Oral Presentation ผลงานกระบวนการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข องค์กรสุขภาพและองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน มช. ได้ร่วมส่งผลงานนำเสนอ Poster Presentation และ Oral Presentation ทั้งหมด 7 ผลงาน ดังนี้

🔸ประเภทผลงานนำเสนอ Poster Presentation ทั้งหมด 6 ผลงาน ได้แก่
1. Mass Comm Easy Access: การพัฒนาระบบการเข้าถึงอย่างง่าย ด้วยการใช้ CMU e-Document และ Microsoft 365 (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดย นางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
2. การพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายวัสดุ ผ่านระบบ CMU e-Document โดย นางเบญจวรรณ จีจอม นักจัดการงานทั่วไป (หน่วยพัสดุ)
3. แนวปฏิบัติสำหรับการนำซอฟต์แวร์ Outlook ในส่วนของ Calendar มาปรับใช้งานร่วมกับการปฏิบัติงานของคณะการสื่อสารมวลชน โดย นายกิตติศักดิ์ ไชยคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. Risk Management การจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสี่ยง โดย นางสาวอรอนงค์ ตุ้ยแสน นักจัดการงานทั่วไป (หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา)
5. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะตามตําแหน่งงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะการสื่อสารมวลชน โดย นางถิรนันท์ ศิริเรือง หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
6. การพัฒนางานประจำด้านการจัดรายการสู่งานวิจัย : การสำรวจความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการห้องข่าว FM100 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน เอฟเอ็ม100เมกะเฮิร์ต โดย นางสาวสุณิสา เมืองแก้ว นักจัดการงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน)

🏆 โดยผลงาน Poster Presentation ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ผ่านการนำเสนอ ทั้งหมด 3 ผลงาน ได้แก่

1. ผลงานแนวปฏิบัติสำหรับการนำซอฟต์แวร์ Outlook ในส่วนของ Calendar มาปรับใช้งานร่วมกับการปฏิบัติงานของคณะการสื่อสารมวลชน
2. การพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายวัสดุ ผ่านระบบ CMU e-Document
3. การพัฒนางานประจำด้านการจัดรายการสู่งานวิจัย : การสำรวจความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการห้องข่าว FM100 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน เอฟเอ็ม100เมกะเฮิร์ต

🔸ประเภทผลงานนำเสนอ Oral Presentation 1 ผลงาน คือ

1. Mass Comm Easy Access: การพัฒนาระบบการเข้าถึงอย่างง่าย ด้วยการใช้ CMU e-Document และ Microsoft 365 (เทมเพลต) โดย
ดร. ปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน
นางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวสยานิล ประชาราษฎร์ นักจัดการงานทั่วไป (หน่วยธุรการและสารบรรณ)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน CMU KM Day ประจำปี 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.