คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. คว้ารางวัลระดับดีเด่น หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน โครงการ Fin.ดี Happy Life ประจำปี 2565

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน ระดับดีเด่น (4 ดาว) จากโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! ส่งเสริมทักษะทางการเงินของคนวัยทำงาน จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมทางการเงินที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สู้ปัญหาทางการเงินที่ดีให้กับพนักงาน

โครงการ Fin. ดี Happy Life!!! เป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างทักษะทางการเงินให้แก่กลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่ง ธปท. จะดำเนินการฝึกอบรมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เพื่อให้ตัวแทนเหล่านั้นกลับไปเป็นวิทยากรทางการเงินประจำหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า Fin. Trainer ที่จะกลับไปทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมและติดตามผลของเพื่อนพนักงานในหน่วยงานของตน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายด้าน

ผลการประกาศรางวัลโครงการ Fin. ดี Happy Life ปี 2565 : https://shorturl.at/mpqzM

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. คว้ารางวัลระดับดีเด่น หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน โครงการ Fin.ดี Happy Life ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.