คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ จัดโครงการประเมินแผนปฏิบัติการ (ครึ่งปีแรก) ปีงบประมาณ 2567 พร้อมส่งมอบงานการบริหารคณะให้กับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประเมินแผนปฏิบัติการ (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2567 นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่าย โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ โดยคณะได้ปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ภายในงานประเมินแผนปฏิบัติการฯ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ยังได้เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะการสื่อสารมวลชน นำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เพื่อยืนหยัดการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างทั่วถึง โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งคณะเห็นพ้องต้องกันในการยืนหยัดเจตจำนงสุจริตโดยเคร่งครัด

ตลอดจนได้รายงานต่อที่ประชุมคณาจารย์และบุคลากรว่า คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ ได้รายงานต่อคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรมฯ ว่าตามที่คณะกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลคือ ไม่มีผู้ร้องเรียน และได้มีการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ว่า ไม่มีการรับของขวัญและของกำนัล รวมทั้ง ไม่มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตลอดปี 2566

ในช่วงท้ายของการดำเนินโครงการฯ ยังได้มีการจัดพิธีส่งมอบงานการบริหารคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารคณะ ของ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และคณะผู้บริหารในชุดปัจจุบัน (รวมทั้งสิ้น 8 ปี) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2559 – 25 มีนาคม 2567 แก่ ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดี” คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ณ ห้อง Yi Peng Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ (Melia Chiang Mai) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ผ่านมา

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ จัดโครงการประเมินแผนปฏิบัติการ (ครึ่งปีแรก) ปีงบประมาณ 2567 พร้อมส่งมอบงานการบริหารคณะให้กับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.