คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ จัดอบรม “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” เพิ่มทักษะและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ

            วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. บุคลากรคณะการสื่อสารมวลชนทุกส่วนงานได้เข้าร่วมอบรม “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” จัดขึ้นภายใต้โครงการ LEAN Mass Comm ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากคุณปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง MCB 2203 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

            การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่ง เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้เป็นหลักฐานองค์ความรู้ที่ยั่งยืนของคณะที่บุคลากรในแต่ละสายงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในประเด็นการสร้างความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานของคณะ ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการได้ด้วยเช่นกัน

            สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ จัดอบรม “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” เพิ่มทักษะและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.