คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารการตลาด แมสคอม มช. จัด Workshop การใช้สื่อเสียงในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด With Co Producer EFM94

กระบวนวิชา 851353 MEDIA & PRO FOR MKTG COMM กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อเสียงในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด” วิทยากรมากประสบการณ์ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน คุณธีรพงศ์ วิศวนาวิน Co Producer GMM Media Public Co. Ltd. (EFM94)

ตลอดการอบรมฯ ประกอบไปด้วย การบรรยายในหัวข้อการใช้สื่อเสียงในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด, การบรรยายในหัวข้อโปรแกรมสำหรับใช้ในการผลิตสื่อเสียง ตอบคำถาม และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในกระบวนวิชาที่เข้าร่วมการอบรมฯ ในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2567 ณ ห้อง MCB 2203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มช.

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมฯ ไปปฏิบัติงานได้จริง สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านการโฆษณาด้ายการมีทักษะและเทคนิคการผลิตสื่อเสียงที่ดี มีคุณภาพ และเป็นการฝึกทักษะเพื่อก้าวไปสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU #MassCommAlumni

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารการตลาด แมสคอม มช. จัด Workshop การใช้สื่อเสียงในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด With Co Producer EFM94

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.