คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารการตลาด จัดอบรมการใช้สื่อเสียงในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาดให้กับนักศึกษา

กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อเสียงในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด” วิทยากรมากประสบการณ์ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน คุณธีรพงศ์ วิศวนาวิน 𝘾𝙤 𝙋𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙚𝙧 𝙂𝙈𝙈 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙋𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝘾𝙤. 𝙇𝙩𝙙. (𝙀𝙁𝙈94)

ตลอดการอบรมฯ ประกอบไปด้วย การบรรยายในหัวข้อการใช้สื่อเสียงในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด, การบรรยายในหัวข้อโปรแกรมสำหรับใช้ในการผลิตสื่อเสียง ตอบคำถาม และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมฯ ในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม 2566 ณ ห้อง MCB 2203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปปฏิบัติงานได้จริง สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านการโฆษณาด้ายการมีทักษะและเทคนิคการผลิตสื่อเสียงที่ดี มีคุณภาพ และเป็นการฝึกทักษะเพื่อก้าวไปสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารการตลาด จัดอบรมการใช้สื่อเสียงในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาดให้กับนักศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.