คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อรณรงค์ เพื่อลดการบริโภคสินค้า Fast Fashion

อุตสาหกรรม Fast Fashion คือหนึ่งในปัญหาของการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเผาผลาญพลังงานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งส่งผลผลกระทบอันใหญ่หลวง และเป็นวิกฤตที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในฝ่ายของผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า Fast Fashion จะต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเช่น ฝ้าย ไหม ลินิน ขนสัตว์เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ทว่า ภายใต้การนำวัตถุดิบเหล่านี้มาประกอบขึ้นเป็นเสื้อผ้าในแต่ละตัวนั้น จะต้องผ่านการแปรรูปโดยใช้นาในปริมาณมหาศาล จนเกิดน้ำเน่าเสียจากการผสมหรือปนเปื้อนของสารเคมีจนในที่สุดมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ทางด้านของผู้บริโภคนั้น คือต้นตอสำคัญที่ทำให้เกิดขยะเสื้อผ้าจากการบริโภคที่มากขึ้น ๆ จนเกินความจำเป็น ด้วยอิทธิพลของกระแสที่มาไวไปไวผนวกกับค่านิยมของสังคมในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้คนต้องตามให้ทันกระแสของแฟชั่นอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงสัมพันธ์กับจำนวนการผลิตที่มากขึ้นเพราะความต้องการสินค้า Fast Fashion ของผู้บริโภคมีมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ในอุตสาหกรรม Fast Fashion มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกดขี่แรงงานอันเนื่องมาจากการที่นายทุนหรือบริษัทต้องการลดต้นทุนการผลิต จึงมีการว่าจ้างในค่าแรงที่ต่ำกว่ามาตรฐานแต่ได้แรงและกำลังในการผลิตที่มากขึ้น เหล่าแรงงานต้องตกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่สะดวกสบายและการได้รับสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการเป็นแรงงานภายใต้สภาวะที่กดดันเช่นนี้

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางคณะผู้จัดทําตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดโครงการรณรงค์การลดบริโภคสินค้า Fast Fashion โดยการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารออกไปยังผู้คนบนโลกออนไลน์ให้เข้าใจและมีความรู้ที่ถูกต้อง จนก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบริโภคสินค้า Fast Fashion เพื่อชะลอปัญหานี้สื่อหลักที่ได้จัดทําขึ้นเป็น Photo Set เกี่ยวกับการนําเสื้อผ้าหรือสินค้า Fast Fashion ที่ไม่ได้ใช้แล้วซึ่งได้มาจากการเปิดรับบริจาค นําไปรีดีไซน์โดยดีไซนเนอร์ที่ได้ร่วมงานกับโครงการ จนเกิดเป็นเสื้อผ้าแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน จากนั้นได้ทําการนําเสนอผ่าน Photo Set และเผยแพร่ลงเฟซบุ๊กแฟนเพจ และอินสตาแกรมที่ชื่อว่า HURT US NO MORE รวมถึงมีการจัดทํา Infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับ Fast Fashion ในประเด็นต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1. ช่วง Fast Fashion The Series เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของแวดวงนี้สู่ปลายทางของอุตสาหกรรม Fast Fashion

2. ช่วง รู้หรือไม่ พูดถึงประเด็นที่ผู้คนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับ Fast Fashion แบบสั้น ๆ กระชับ

3. How to บอกลา Fast Fashion ที่บอกเล่าเกี่ยวกับวิธีการว่าจะทําอย่างไรให้เราสามารถลดการบริโภคสินค้าที่มาไวไปไว

โครงงานผลิตสื่อในกระบวนวิชา 851419 สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร (Seminar in Communication Production)

ผู้จัดทําโครงงาน

นางสาวเกศราภรณ์ นีรนาทวรุตม์กุล รหัสประจําตัวนักศึกษา 611810017 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ

นางสาวฐานภา ทรงไทย รหัสประจําตัวนักศึกษา 611810049 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

นางสาวณัฐณิชา บุญธรรม รหัสประจําตัวนักศึกษา 611810059 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

นางสาววรินญา คํากล่อม รหัสประจําตัวนักศึกษา 611810149 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

นางสาววาสนา ภัทรสิริกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา 611810153 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ

ผลงานของนักศึกษา

Facebook Fanpage: HURT US NO MORE

วิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Interview)

Designer

Model

Photo Set

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อรณรงค์ เพื่อลดการบริโภคสินค้า Fast Fashion

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.