คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อบันเทิงสร้างสรรค์ ด้านความหลากหลายทางเพศ ผ่านเกม Arena of Valor (ROV) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร สื่อบันเทิงสร้างสรรค์ ด้านความหลากหลายทางเพศ ผ่านเกม Arena of Valor (ROV) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศผ่านสื่อบันเทิงสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนองค์ความรู้ในเรื่อง เพศวิถี เพศสภาพการแสดงออกทางเพศผ่านตัวละครในเกม ROV ซึ่งคณะผู้จัดทำได้นำเสนอในรูปแบบของวิดีโอผ่านการเผยแพร่ในช่อง YouTube ชื่อ Wonder G.U.Y

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการถ่ายทำผ่านโปรแกรม Zoom โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ การท า Participation ก่อนการเล่นเกม การเล่นเกม และการท า Focus Group เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนำผู้เล่นจำนวน 10 ท่านจากการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเล่นเกม ROV ในโหมด Tournament ทั้งหมด 2 รอบการแข่งขัน โดยคณะผู้จัดทำจะให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีปฏิสัมพันธ์กันในทีมระหว่างการเล่นเกม ผ่านการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลังจากการเล่นเกม คณะผู้จัดทำได้นำชุดข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น และผลสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเสนอต่อกลุ่มผู้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวคิดเรื่องเพศระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งหมด 10 ท่าน รวมทั้งมีความรู้และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จากนั้นจึงผลิตเป็นคลิปวิดีโอความยาว 43 นาที 50 วินาที ผ่านทาง Channel YouTube Wonder G.U.Y ที่คณะผู้จัดทำได้สร้างช่องขึ้นมา

การทำสัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร สื่อบันเทิงสร้างสรรค์ ด้านความหลากหลายทางเพศ ผ่านเกมArena of Valor (ROV) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อที่คณะผู้จัดทำได้ตั้งไว้ คือ สร้างสื่อในการให้องค์ความรู้ด้านเพศวิถี เพศสภาพ และการแสดงออกทางเพศผ่านตัวละครในเกม ROV เพื่อนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศผ่านสื่อบันเทิงสร้างสรรค์นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดองค์ความรู้ในเรื่องเพศ ซึ่งผลตอบรับจากผู้รับสาร พบว่าสื่อที่ทางทีมผู้จัดทำได้ทำการเผยแพร่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้จริง จากการนำเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในมิติต่าง ๆ และจะเป็นการดีถ้าหากมีพัฒนาต่อยอดผลงานให้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้รับชมทั่วไปได้ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มคนที่เล่นเกมดังกล่าว เพื่อเป็นการหล่อหลอมการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่ดี

โครงงานผลิตสื่อในกระบวนวิชา 851419 สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร (Seminar in Communication Production)

ผู้จัดทําโครงงาน
นายชยพล ภู่ธนะมั่น รหัสประจำตัว 611810037
นายพิสิษฐ์ ตรีภพพนัสสัก รหัสประจำตัว 611810127
นายชนกันต์ ใยเทศ รหัสประจำตัว 611810210
นายณัฐพล แช่มตา รหัสประจำตัว 611810218

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา แย้มทัพ

ผลงานของนักศึกษา

YouTube Channel: Wonder G.U.Y

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อบันเทิงสร้างสรรค์ ด้านความหลากหลายทางเพศ ผ่านเกม Arena of Valor (ROV) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.