คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมกับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัด Pitching แผนการสื่อสารรณรงค์คืนขวดพลาสติก “PET Homecoming” นักศึกษาแมสคอมเจ๋ง คว้า 5 รางวัลจากการประกวด พร้อมโอกาสต่อยอดนำแผนไปปฏิบัติจริง

               ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด จัดกิจกรรม Pitching Day ภายใต้โครงการ “PET Homecoming” ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในรูปแบบแผนการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้บริโภคนำขวดพลาสติกไม่จำกัดตราสินค้ามาทิ้งลงถังขยะให้ได้มากที่สุด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนรีไซเคิล โดยนักศึกษาจากคณะการสื่อสารมวลชนได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล

               ก่อนเข้าสู่การประกวด ได้รับเกียรติจากรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากคณะต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีม โดยแต่ละทีมมีเวลาในการนำเสนอแผนการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 8 นาที และช่วงถาม-ตอบ 7 นาที จากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย

              1. คุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
               2. คุณไพชยนต์ นุชนารถ ผู้จัดการแผนก Talent Management กลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม
                บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
               3. คุณเปมิกา สุตีคา เจ้าของแบรนด์ BOPE (ผลิตภัณฑ์จากการ Upcycling ขยะพลาสติก)
              4. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               5. ผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน
               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              ภายหลังจากการ Pitching คณะกรรมการได้พิจารณคัดเลือกและประกาศผลผู้ชนะการประกวด ดังนี้
               – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Singha Spark รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
               – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม น้ำใจ รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
              – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม โชคดี โชคดี โชคดี รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
              – รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมน้องแมวแลกขวด และทีม Honeytrap รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท
              และทั้ง 5 ทีม ยังได้รับของรางวัลเพิ่มเติมจากบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด และผู้เข้าร่วมการ Pitching ทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดจากโครงการอีกด้วย นอกจากนี้ ผลงานของผู้ชนะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อต่อยอดนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

              นับเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จ ภายหลังจากที่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบันทึกลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาสัญญา 5 ปี ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 – 17 พฤศจิกายน 2570

              ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) เป็นศูนย์บริการวิชาชีพที่ช่วยสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา รวมถึงบ่มเพาะ ผลักดันนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การเป็น Startup ด้าน Creative&Media ตลอดจนหารายได้จากหลากหลายบริการ ได้แก่ การจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร รับวางแผนประชาสัมพันธ์/การสื่อสารการตลาด การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) และให้บริการเช่าพื้นที่พร้อมระบบถ่ายทอดสด (Live) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: CICCMU หรือโทร 0 5394 2713

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมกับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัด Pitching แผนการสื่อสารรณรงค์คืนขวดพลาสติก “PET Homecoming” นักศึกษาแมสคอมเจ๋ง คว้า 5 รางวัลจากการประกวด พร้อมโอกาสต่อยอดนำแผนไปปฏิบัติจริง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.