คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) จัดอบรม Upskill การผลิตสื่อ “มัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์” ต่อยอดโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต

          ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อมัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการคลังสื่อมัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Multimedia Archive: CLMA) แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลกร มช. และผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 2 รุ่น โดยได้รับเกียรติจากรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และอาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ คณะการสื่อสารมวลชน

          กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคการผลิตสื่อเสียง ภาพนิ่ง และวิดีโอ
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

          1. อาจารย์ธิติ เกตุทัต อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ
          2. อาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพนิ่ง
          3. อาจารย์รังสรรค์ ไชยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเสียงและศิลปินผู้มีชื่อเสียงด้านเพลงล้านนา

          นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติทดลองผลิตสื่อเสียง โดยการอัดเสียงเครื่องดนตรีล้านนาในสตูดิโอบันทึกเสียงของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) และการตัดต่อเสียงในโปรแกรม Pro Tools ตลอดจนฝึกการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพเพื่อการบันทึกไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอที่ถูกต้อง มีคุณภาพสูงระดับมาตรฐานสากล พร้อมรับวุฒิบัตรภายหลังเสร็จการอบรมจากผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตนเองและต่อยอดโอกาสสร้างรายได้บนแฟลตฟอร์มคลังสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมระดับโลกอย่าง Shutterstock และเว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไป    

          สำหรับหน่วยงานหรือผู้สนใจคอร์สการอบรมพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อต่าง ๆ หรือต้องการใช้บริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย/ออนไลน์ การวางแผนประชาสัมพันธ์และการตลาด การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ตลอดจนเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5394 2713 และติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ Facebook Page: CICCMU

ภาพการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2566

ภาพการอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) จัดอบรม Upskill การผลิตสื่อ “มัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์” ต่อยอดโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.