คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) จัดอบรมเพิ่มทักษะการผลิตสื่อ “มัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์” ด้านสื่อเสียง ภาพนิ่ง และวิดีโอ ต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต

          ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อมัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการคลังสื่อมัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Multimedia Archive: CLMA) แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลกรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 2 รุ่น โดยได้รับเกียรติจากรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และอาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคการผลิตสื่อเสียง ภาพนิ่ง และวิดีโอ
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

          1. อาจารย์ธิติ เกตุทัต อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ
          2. อาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพนิ่ง
          3. อาจารย์รังสรรค์ ไชยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเสียงและศิลปินผู้มีชื่อเสียงด้านเพลงล้านนา

          นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติทดลองผลิตสื่อเสียง โดยการอัดเสียงเครื่องดนตรีล้านนาในสตูดิโอบันทึกเสียงของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) และการตัดต่อเสียงในโปรแกรม Pro Tools ตลอดจนฝึกการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพเพื่อการบันทึกไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอที่ถูกต้อง มีคุณภาพสูงระดับมาตรฐานสากล พร้อมรับวุฒิบัตรภายหลังเสร็จการอบรมจากผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตนเองและต่อยอดสู่การสร้างรายได้บนแฟลตฟอร์มคลังสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมระดับโลกอย่าง Shutterstock และเว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไป          

          สำหรับหน่วยงานหรือผู้สนใจคอร์สการอบรมพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อต่าง ๆ หรือต้องการใช้บริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย/ออนไลน์ การวางแผนประชาสัมพันธ์และการตลาด การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ตลอดจนเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053942713 และติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ Facebook Page: CICCMU

ภาพการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2566

ภาพการอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) จัดอบรมเพิ่มทักษะการผลิตสื่อ “มัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์” ด้านสื่อเสียง ภาพนิ่ง และวิดีโอ ต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest