คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ 2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์และศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมจัดประชุมวิชาการเหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมวิจัยที่เป็นบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยในปีที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ และบุคลากรผู้สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานเด่นจำนวน 8 ผลงาน การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการย่อยในรูปแบบ Virtual Exhibition ทางเว็บไซต์ https://secsi.virtual-event.cmu.ac.th และการจัดเวทีเสวนาวิชาการในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ผู้สนใจสามารถติดตามชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook Page : แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669 (https://www.facebook.com/secsi1669)

ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นภายใต้แผนงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการนำไปปรับใช้ต่อยอด ขยายผล และสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

#CICCMU ผู้นำบริการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.