คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าแมสคอม ผู้ก่อตั้ง nCube and partners จัดเวิร์คชอปนักศึกษาสร้างสรรค์บทภาพยนตร์โฆษณา

คุณณัฐาฟูตระกูล Founder and Strategic Business Director at nCube and partners ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชนรหัส 48 ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรม TVC Script Writing Workshop: การสร้างสรรค์และการเขียนบทภาพยนตร์โฆษณา แก่นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) สาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 2 ในกระบวนวิชา 851253 การเขียนสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา (Creative Copywriting) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบ Online ทาง ZOOM และ Onsite ณ ห้อง MCB 2405 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณาตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย (Brand Core Target) การค้นหาพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย (Consumer Insight) จุดแข็งของแบรนด์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Unique Relevant Brand Statement) ต่อยอดสู่การสร้างเรื่องราวนำเสนอให้น่าสนใจ (Brand Film Story) ผ่านการออกแบบ Shooting Board ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีวิทยากรและคณาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าแมสคอม ผู้ก่อตั้ง nCube and partners จัดเวิร์คชอปนักศึกษาสร้างสรรค์บทภาพยนตร์โฆษณา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest