คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

1.ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล                          
รหัสประจำตัวนักศึกษา  121522


คุณศรีสุดา  สิงห์ไพร                                 
รหัสประจำตัวนักศึกษา  151162

2. ด้านผลงานดีเด่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย     
รหัสประจำตัวนักศึกษา  2201324

3. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
คุณช่อผกา  วิริยานนท์                              
รหัสประจำตัวนักศึกษา  2701129

4. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
คุณอภิวัฒน์  พงษ์วาท                              
รหัสประจำตัวนักศึกษา  4001385

5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
คุณบุญญาวัฒน์  ธงทอง                                      
รหัสประจำตัวนักศึกษา 521810069

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.