คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ด้วย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนา อาณาบริเวณศึกษา และประวัติศาสตร์การเมือง มีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย จำนวน 2 คน เป็นผู้ประเมินบทความ (ปัจจุบันวารสารอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเตรียมนำเข้าสู่ฐาน TCI และไม่มีค่าบริการตีพิมพ์) 

โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://cmu.to/GRPSPAJ-CMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.