คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) เปิดรับบทความภาษาอังกฤษเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ในหัวข้อ Global Citizen and Sustainable Development

ด้วย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบบทความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางองค์ความรู้ในด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย จำนวน 3 คน เป็นผู้ประเมินบทความ (ปัจจุบันวารสารได้รับการรับรองให้อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และไม่มีค่าบริการตีพิมพ์)

โดยสามารถส่งบทความภาษาอังกฤษเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ในหัวข้อ Global Citizen and Sustainable Development () ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ ส่งบทความได้ที่ https://cmu.to/PSPAJ14-2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) เปิดรับบทความภาษาอังกฤษเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ในหัวข้อ Global Citizen and Sustainable Development

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.