คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (TCI 2) ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ทั่วไป จิตวิทยาทั่วไป ธุรกิจทั่วไป การจัดการและการบัญชี ศิลปะทั่วไปและมนุษยศาสตร์ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการปีละ 3 ฉบับ 

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-6074907 (สุมาลี ธรรมนิธา)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.