คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)”

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (ทุก 4 เดือน) 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.graduate.dusit.ac.th/journal

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.