คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วรรณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1” (TCI 2) 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://huso-journal.sskru.ac.th/index/php2m1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.