คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารการสื่อสารมวลชน”

ด้วยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารการสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทางด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) และขณะนี้วารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในการนี้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสังกัดของท่าน รวมถึงผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการสื่อสารมวลชน โดยสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารการสื่อสารมวลชน”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.