คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ ในสาขา ดังนี้

1. บริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี

2. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. การท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม

4. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน

5. การสื่อสาร

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ ฉบับที่ มกราคมมิถุนายน 2566 (ไม่เก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น  

โดยสามารถส่งบทความได้ที่ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrru

หมายเหตุ: เป็นวารสารใหม่ อยู่ในระหว่างเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.