คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิจัยเวสเทิร์นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิจัยเวสเทิร์นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารที่ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 และมีกำหนดจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น  

สามารถส่งบทความได้ที่ www.western.ac.th หรือ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/WTURJ/index 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิจัยเวสเทิร์นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.