คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารนักบริหาร”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม การสื่อสาร กฎหมาย และสังคมวิทยา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารนักบริหาร” ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม และปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) (กำหนดอัตราค่านักศึกษา (นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอื่นๆ) : บทความละ 3,000 บาท/อัตราบุคคลทั่วไป (ที่ไม่ใช่บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ): บทความละ 4,000 บาท) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารนักบริหาร”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.