คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย”

ตามหนังสือที่ สสส.น.ก.2/96-19/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย” (reviewers 2 คน และเป็นวารสารใหม่ อยู่ในระหว่างเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI) ซึ่งเป็นวารสารฉบับราย 2 เดือน จัดทำ 4 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ thpjournal.thaihealth.or.th ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ thpjournal.thaihealth.or.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.