คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ ในสาขา ดังนี้

                1. บริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี

                2. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                3. การท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม

                4. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน

                5. การสื่อสาร

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” (ไม่เก็บค่าธรรมเนียม) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น  

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrru  หรือติดต่อโทร.098-9163996 (รศ.เนตรชนก) และ 086-9837140 (ผศ.ดร.พีรวิชญ์)

หมายเหตุ: เป็นวารสารใหม่ อยู่ในระหว่างเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.