คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอเผยแพร่วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม และขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำส่งหนังสือขอเผยแพร่วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) (ไม่มีค่าลงทะเบียน) และขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/index หรือสอบถามเพิ่มเติมทาง E-mail: coscijournal@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอเผยแพร่วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม และขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.