คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น สื่อกลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิชาการทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ประกอบไปด้วย

           1) สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ( Chiang Mai University Journal of Natural Sciences) มีกําหนดการออก

วารสารปีละ 4 ฉบับ คือ เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือน ตุลาคม โดยวารสารดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Scopus, Biosis Citation Index, Biological Abstracts

           2) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities) มีกําหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยวารสารดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI) ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา

สํานักงานบริหารงานวิจัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของ ท่านส่งบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยไม่จํากัดรอบและเวลาในการส่ง และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website: http://cmuj.cmu.ac.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.