คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความประเภท Review article เพื่อตีพิมพ์ใน Chiang Mai university Journal of Natural Sciences

ด้วย สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ทำหนังสือแจ้งทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งบทความประเภท Review article เพื่อตีพิมพ์ใน Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (ได้ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Scopus, Biosis Citation Index, Biological Abstracts) โดยไม่เสียค่าบริการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2564 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (ค่าตอบแทน)) รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

โดยสามารถส่งบทความได้ที่ https://cmuj.cmu.ac.th/asr/asr.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความประเภท Review article เพื่อตีพิมพ์ใน Chiang Mai university Journal of Natural Sciences

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.