คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอส่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

สำนักงาน ป.ป.ช. นำส่งหนังสือ ขอส่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ค่าลงทะเบียน 3,500.-บาท/บทความ) ซึ่งวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (วารสารราย 6 เดือน) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nacc.go.th/naccjournal? และยังได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถเข้าดูได้ที่ https://nacc.go.th/category/2018083118464348/list? 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอส่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.