คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร JPR2R

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) (TCI 2) ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม โดยเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ (e-Journal) มีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/inde

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร JPR2R

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.