คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศการศึกษา

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศการศึกษา (TCI 1) ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการปีละ 2 ฉบับ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คนเป็นผู้ประเมินบทความ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis/index หรือสอบถามเพิ่มเติม E-mail: jis@phuket.psu.ac.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศการศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.