คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ภาพยนตร์สั้น Butterfly, My Soul

สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร ภาพยนตร์สั้น ‘Butterfly, My Soul’ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วัตถุประสงค์เฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลงานสำหรับการส่งประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้นทั้งไทยและต่างประเทศ ได้แก่ Golden Leaf International Film Festival ครั้งที่ 1, Beijing International Short Film Festival ครั้งที่ 5, และ Thai Short Film & Video Festival ครั้งที่ 26 และเพื่อให้ผู้รับสารเกิดการวิเคราะห์และตีความภาพยนตร์ และวัตถุประสงค์ทั่วไป ได้แก่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับสารเกิดแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นในการพยายามไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างสรรค์สื่อ และการตีความของผู้จัดทำและผู้รับสาร ในการจัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ คณะผู้จัดทำได้นำเสนอในรูปแบบของวิดีโอ และได้ส่งภาพยนตร์เข้าประกวดในเทศกาลหนังนานาชาติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้คณะผู้จัดทำยังทำการ Group Interview กับอาสาสมัครจำนวน 5 ท่าน โดยฉายภาพยนตร์เต็มเรื่อง 15 นาที ให้อาสาสมัครชมและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ โดยเปิดให้ถามคำถามกันระหว่างผู้จัดทำและผู้ชม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วพบว่าผู้ชมมีความเข้าใจในแก่นเรื่องที่ผู้จัดทำต้องการสื่อออกมา ในส่วนของการวิเคราะห์และตีความสัญญะอื่น ๆ อาจมีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์หรือความคิดของอาสาสมัครแต่ละท่าน

การทำสัมมนาทางการผลิตทางการสื่อสาร ภาพยนตร์สั้น ‘Butterfly, My Soul’ บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อที่คณะผู้จัดทำได้ตั้งไว้ คือ การส่งภาพยนตร์เข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ และผู้รับสารเกิดการวิเคราะห์และตีความภาพยนตร์

โครงงานผลิตสื่อในกระบวนวิชา 851419 สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร (Seminar in Communication Production)

ผู้จัดทําโครงงาน

นายชัชพิมุข มกรธวัช รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810043
นายณพณัฐ แสงสุกใส รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810052
นางสาวณีรนาท ลำน้อย รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810066
นางสาวธัญชนก ชำนาญวนกิจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810077
นางสาวพัชรินทร์ สีทา รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810120

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร

ผลงานของนักศึกษา

Instagram: butterflymysoulmovie

ภาพยนตร์สั้น Butterfly, My Soul

Poster ประชาสัมพันธ์โครงการ

ภาพบางส่วนจากภาพยนตร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ภาพยนตร์สั้น Butterfly, My Soul

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.