คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

พิธีไหว้ครูคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565

          สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนจัดพิธีไหว้ครูคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ รวมถึงเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา

          ช่วงเริ่มพิธีการ นางสาวนาโอมิ อิสราเอล นายกสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวรายงานการจัดพิธีไหว้ครู และประธานในพิธีฯ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำสวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นคณบดีให้เกียรติเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

          จากนั้นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้นำกล่าวคำไหว้ครู และให้คณาจารย์คณะฯ ร่วมผูกข้อมือพร้อมอวยพรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง MCB2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Mass Comm CMU 13 1
Mass Comm CMU 2 1
Mass Comm CMU 3 1
Mass Comm CMU 7 1
Mass Comm CMU 4 4
Mass Comm CMU 5 3
Mass Comm CMU 19 1
Mass Comm CMU 20
Mass Comm CMU 22 1
Mass Comm CMU 16
Mass Comm CMU 9 2
Mass Comm CMU 10 2
Mass Comm CMU 11 2
Mass Comm CMU 12 3
Mass Comm CMU 23
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

พิธีไหว้ครูคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest