คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

พิธีไหว้ครูคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566

          สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน จัดพิธีไหว้ครูคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ รวมถึงเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา

          ช่วงเริ่มพิธีการ นางสาวนลินี ค้ากำยาน รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวรายงานการจัดพิธีไหว้ครู และประธานในพิธีฯ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ หัวหน้าสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำสวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นหัวหน้าสำนักวิชาฯ ให้เกียรติเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

          จากนั้นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้นำกล่าวคำไหว้ครู และให้คณาจารย์คณะฯ ร่วมผูกข้อมือพร้อมอวยพรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง MCB2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

พิธีไหว้ครูคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.