คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจับมือแมสคอม มช. หารือร่าง MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการใน จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบคุณพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และคุณโสพิตย์ ฤทธิศร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ สามารถตอบสนองความต้องการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อการพาณิชย์ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ภายใต้หลักการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย รวมทั้งเป็นการฝึกปฏิบัติการ การให้บริการทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง โดยจะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันในโอกาสต่อไป

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจับมือแมสคอม มช. หารือร่าง MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการใน จ.เชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.