คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ คณะการสื่อสารมวลชน มช. ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชนและผู้ประกอบการ ในจ.เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดฉำฉา ชุมชนโหล่งฮิมคาว ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชนและผู้ประกอบการ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน คุณโสพิตย์ ฤทธิศร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนคณาจารย์คณะฯ และตัวแทนชุมชนโหล่งฮิมคาวเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

          โดยหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้มีการพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าในชุมชน สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากล่างสู่บน นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของชาติคือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในครั้งนี้

          รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะการสื่อสารมวลชนมีนโยบายสนับสนุนให้ผนวกการเรียน การสอนของนักศึกษาเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อสังคม ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นและต้องการพัฒนาสื่อสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้าและกิจการ ตลอดจนนำผลงานของนักศึกษาไปใช้งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสาร ตอบสนองความต้องการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อการพาณิชย์ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ภายใต้หลักการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการ การให้บริการทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ คณะการสื่อสารมวลชน มช. ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชนและผู้ประกอบการ ในจ.เชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest