คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
Mass Comm CMU-2

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์และตราอัตลักษณ์
ตราสัญลักษณ์รูปนกของคณะการสื่อสารมวลชนที่ประกาศยกเลิก