คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผู้บริหารและอาจารย์สื่อสารฯ มช. ร่วมงาน Train the Trainers 2022 โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนา Train the Trainers 2022 โดยวิทยากรจากสมาคมโฆษณาฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากคณาจารย์เป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญในการหล่อหลอมนิสิต นักศึกษาให้เป็นนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน นำโดยรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์สุลิตา ทิพยศ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร และอาจารย์ปิยะพงษ์ อิงไธสง อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผู้บริหารและอาจารย์สื่อสารฯ มช. ร่วมงาน Train the Trainers 2022 โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest