คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผู้บริหารสื่อสารฯ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และผู้บริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/รองคณบดี เลขานุการส่วนงาน กว่า 400 คน ระหว่างวันที่  27 – 28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย

การสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน และเพื่อให้เกิดทำงานร่วมกันระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบโจทย์แผนงาน มหาวิทยาลัยจึงได้ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติไปยังส่วนงานในรูปแบบของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ (Agendas) เกิดการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผู้บริหารสื่อสารฯ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.