คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน

ของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน Mass Comm Media Learning Center (MC-MLC)

             ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงานของศูนย์ การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน Mass Comm Media Learning Center (MC-MLC) สังกัดหน่วยห้องค้นคว้า งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.-บาท นั้น
            บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน Mass Comm Media Learning Center (MC-MLC) ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.