คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(แปลภาษา) ประชาสัมพันธ์โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลืออาจารย์นักวิจัยในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นงานที่รองรับตาม SDGs และมี keyphrases (ให้ความสำคัญกับ SDG 4: Quality Education และ SDG 11: Sustainable cities and communities) มีเงื่อนไขในการสนับสนุนดังนี้

                 1) การแปลภาษาและตรวจเนื้อหาวิชาการ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 12,000 บาท/เรื่อง

                 2) การตรวจเนื้อหาวิชาการ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 6,000 บาท/เรื่อง  

 **หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ขอรับทุนจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง**

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนทาง Link พร้อมแจ้งความประสงค์ผ่านคณะ

2. เมื่อได้รับการตอบรับสนับสนุนจากสบว.แล้ว สามารถเลือกส่งเอกสารเพื่อขอรับบริการและประเมินราคาได้ที่

– สถาบันภาษา อีเมล: licmutranslation@gmail.com

– HAS Center คณะมนุษยศาสตร์ อีเมล: cmu.hascenter@gmail.com

3. เมื่อได้รับการบริการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งบทความนั้นไปตีพิมพ์กับวารสารระดับนานาชาติและส่งหลักฐานการตีพิมพ์ผลงาน/หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ที่รองรับตาม SDGs และมี Keyphrases มายัง สบว.

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-943610, 3613 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(แปลภาษา) ประชาสัมพันธ์โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.