คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 119 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 9 หน่วยงาน และระดับคณะ 110 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า หัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า  6.1 ไม่เกิน 5 หน้า และคำถามสำหรับระดับสถาบัน ไม่เกิน 2 หน้า นั้น

สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน 36 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน และระดับคณะ 32 หน่วยงาน โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 119 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 9 หน่วยงาน และระดับคณะ 110 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า หัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า  6.1 ไม่เกิน 5 หน้า และคำถามสำหรับระดับสถาบัน ไม่เกิน 2 หน้า นั้น

สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน 36 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน และระดับคณะ 32 หน่วยงาน โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.