คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

▪ ด้านบริหาร อุทิศตนเพื่องานส่วนรวม

ดร.ปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน

นางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางถิรนันท์ ศิริเรือง หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

นายชัชวาลย์ ใหม่จันทร์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

ว่าที่ร้อยตรีพลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

▪ ด้านบริการ

นางสาวพิชญา ศรีพรหมมา นักจัดการงานทั่วไป หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

▪ ด้านสร้างสรรค์

นายพิรุฬห์วัฒน์ พันธุ์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

รางวัลพนักงานส่วนงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

▪ ด้านบริการ

นางสาวนันทนา สมนึก นักจัดการงานทั่วไป หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ​งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

▪ ด้านสร้างสรรค์

นางสาวธัญพิชชา คำวงค์ นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.