คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564

▪ ด้านบริหาร

นางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

▪ ด้านบริการ

นางสาวปริฉัตร ศิริมงคล นักการเงินและบัญชี งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รางวัลพนักงานส่วนงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564

▪ ด้านบริการ

นางสาวฮาวา ชายยิ๊ด นักจัดการงานทั่วไป หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา​

▪ ด้านสร้างสรรค์

นายเกียรติศักดิ์ จินดากุล นักจัดการงานทั่วไป หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.