คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564

▪ ด้านบริหาร

นางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

▪ ด้านบริการ

นางสาวปริฉัตร ศิริมงคล นักการเงินและบัญชี งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รางวัลพนักงานส่วนงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564

▪ ด้านบริการ

นางสาวฮาวา ชายยิ๊ด นักจัดการงานทั่วไป หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา​

▪ ด้านสร้างสรรค์

นายเกียรติศักดิ์ จินดากุล นักจัดการงานทั่วไป หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.