คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

▪ ด้านบริหาร

นางถิรนันท์ ศิริเรือง หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

▪ ด้านบริการ

นางสาวจิตราพรรณ รัตนวงษ์ พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยบริหารงานวิจัย

▪ ด้านสร้างสรรค์

นางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

รางวัลพนักงานส่วนงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

▪ ด้านบริการ

นางสาวสยานิล ประชาราษฎร์ พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยธุรการและสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.