คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

▪ ด้านบริหาร

นางถิรนันท์ ศิริเรือง หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

▪ ด้านบริการ

นางสาวกรรณิกา สารดี พนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล

รางวัลพนักงานส่วนงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

▪ ด้านบริการ

นายชุติเดช เฮ้าประมงค์ พนักงานช่าง

▪ ด้านบริการ

นายวัฒนา แก้วกัลยา พนักงานบริการทั่วไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.