คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

บุคลากรคณะ Up Skills ด้านการผลิตสื่อและบริหารจัดการงานประชุมด้วย CMU e-Meeting

          หน่วยบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canva (ขั้นพื้นฐาน) และการใช้งานระบบการจัดทำระเบียบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Meeting) ฉบับปรับปรุงใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากร โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ และให้เกิดการพัฒนางานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากบุคลากรศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และหน่วยธุรการและสารบรรณ ช่วยฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MCB2202 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

บุคลากรคณะ Up Skills ด้านการผลิตสื่อและบริหารจัดการงานประชุมด้วย CMU e-Meeting

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.