คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

บุคลากรคณะอบรมพัฒนาทักษะการเขียนบทสรุปผู้บริหาร

  สำนักงานคณะ จัดโครงการอบรมแนวทางการเขียนบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary Writing) ได้รับเกียรติจาก ดร.อัญชนา กลิ่นเทียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร โดยมีนางปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MCB2404 อาคารเรียนรวม

     การจัดอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรสายปฏิบัติการที่มีหน้าที่จัดทำรายงานสรุปผล เช่น งานวิจัย งานบริการวิชาการ หรืองานฝ่ายนโยบายและแผน ทราบถึงหลักการแนวทางการเขียนบทสรุปผู้บริหารที่ถูกต้อง เกิดการพัฒนาทักษะและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

บุคลากรคณะอบรมพัฒนาทักษะการเขียนบทสรุปผู้บริหาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.