คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (Global Partnership) รอบที่ 1

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (Global Partnership) รอบที่ 1 โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ: หากประสงค์ยื่นสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอความร่วมมือทำบันทึกแจ้งการยื่นข้อเสนอโครงการ พร้อมแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (vat form) ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไม่ต้องแนบข้อเสนอโครงการ) มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 เท่านั้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบต่อไป (สามารถดำเนินการผ่านระบบ CMU e-Document ได้)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (Global Partnership) รอบที่ 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.