คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
5.สรุป...
Soffell x MarCom Mass Comm ปั้นนักศึกษาผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ
✨🤝 กลุ...
23 มีนาคม 2566
23-มีน...
ราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมติดตั้ง จำนวน 96 เครื่อง
4.ตารา...
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมติดตั้ง จำนวน 96 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสาร...

บทความวิจัย