คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นักศึกษา Mass Comm คว้า 6 รางวัล แผนการตลาด ‘Puricas x Peurri มาเหนือ’

✨🎉 นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จำนวน 1 รางวัล และ รางวัล The Best Creative Idea จำนวน 1 รางวัล จากการประกวดแผนการตลาด ‘Puricas x Peurri มาเหนือ’ เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 👏💐

โดยกิจกรรมการประกวดแผนการตลาดครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกแบรนด์เพียวริก้าส์ (Puricas) หรือ แบรนด์เพียวรี (Peurri) ในเครือ DLHC เพื่อวางแผนการตลาดของแบรนด์หรือสินค้าที่สนใจ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังรายละเอียด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการจากนักการตลาดมืออาชีพ เพื่อรับการถ่ายทอดประสบการณ์ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการวางแผนการตลาดของแบรนด์ ก่อนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม BAB 1221 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดำเนินการส่งแผนการตลาด เข้าพิจารณารอบแรก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และประกาศเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยทุกทีมที่เข้ารอบได้นำแผนไปปฏิบัติจริง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา DLHC HOLDING COMPANY ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ซึ่งมีนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ทั้งหมด 6 ทีม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จำนวน 1 รางวัล และ รางวัล The Best Creative Idea

🏆 รางวัลชนะเลิศ (แบรนด์ Puricas) 🏆
รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สมาชิกทีม mutaluv :
1. นางสาวช่อมุกดา ชานันโท นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวนรินทร มลอวรรณ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
3. นางสาววิลาวัลย์ สุยะลา นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง ชั้นปีที่ 2
4. นายอัครชน โพธิกุล นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุลิตา ทิพยศ

🥇 รองชนะเลิศอันดับ 1 (แบรนด์ Puricas) 🥇
รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สมาชิกทีม แผลใจนายมังกร :
1. นางสาวนัสรีน เล็กล้อม นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวพัตรพิมช วระภิญโญ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวปพิชญา จินดาดวง นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวกังสดาล พืชเขียว นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3
5. นางสาวพัสตราภรณ์ ชุนทอง นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุลิตา ทิพยศ

🏆 รางวัลชนะเลิศ (แบรนด์ PEURRi) 🏆
รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สมาชิกทีม Honey Trap :
1. นายปิยพัชร สาริบุตร นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
2. นายณิชกมล กันอ่วม นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวนุรวีร์ เถื่อนชนะ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวแพรพลอย แสงบุญเรือง นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
5. นางสาวนุจรินทร์ จันทร์สอน นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ

🥇 รองชนะเลิศอันดับ 1 (แบรนด์ PEURRi) 🥇
รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สมาชิกทีม ยิ้มไว้ก่อนแม่สอนไว้ :
1. นางสาวนงนภัส คำผล นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3
2. นายนันทินี โอหิรัญกุล นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง ชั้นปีที่ 3
3. นายธนานนท์ จามพัฒน์ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวภัทราพร สิงห์โตหิน นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3
5. นายกิตติชัย ภูมิอภิธรรม นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ

🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (แบรนด์ PEURRi) 🥈
รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สมาชิกทีม จุ๊กกุมิจึ :
1. นางสาวจินห์จุฑา ขันคำกาศ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวชญานุตม์ ฤทธิ์ประเสริฐ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวพลอยนภัส พุ่มไพบูลย์ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวสิรินดา อุทธา นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
5. นางสาวอาจรีย์ ศักดิ์พิสิษฐ์ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ

🏅 รางวัล The Best Creative Idea 🏅
รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สมาชิกทีม กล้วยทอด :
1. นางสาวจารุศรา เนื่องนุช นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวธันย์ชนก คำอาจ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
3. นายกรณ์พงศ์ นิรุชธนพัฒน์ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวณัฐธยาน์ คำโฉม นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ

นับเป็นโอกาสและความสำเร็จของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้สำเร็จ พัฒนาศักยภาพของตนเอง เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการสื่อสารการตลาดอย่างมีคุณภาพ พัฒนาฝีมือเพื่อต่อยอดผลิตผลงานที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : Chiangmai Direct

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นักศึกษา Mass Comm คว้า 6 รางวัล แผนการตลาด ‘Puricas x Peurri มาเหนือ’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.